Algemene voorwaarden

 

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle door BeterKliniek en door de daaraan verbonden medici, verpleegkundige, therapeuten en coaches, met cliënten gesloten behandelingsovereenkomsten, voor zover deze werkzaamheden binnen het kader van de kliniek worden uitgeoefend. Op verzoek van de cliënt zijn de algemene voorwaarden te allen tijde verkrijgbaar en worden zij desgewenst kosteloos aan hem toegezonden.

Algemene voorwaarden:

1.     Definities: In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: BeterKliniek: BeterKliniek te Geldrop en/of de daarin werkzame vrijgevestigd verbonden medici, verpleegkundige, therapeuten en coaches. Behandelingsovereenkomst: alle door de BeterKliniek met een cliënt gesloten overeenkomsten betreffende een behandeling. Cliënt: de wederpartij van BeterKliniek bij het aangaan van een overeenkomst. Behandeling: alle medische en behandelingen die in BeterKliniek worden uitgeoefend.

2.     Een afwijking van deze algemene voorwaarden is slechts van kracht indien het BeterKliniek daarmee uitdrukkelijk en schriftelijk heeft ingestemd. De cliënt doet afstand van de toepasselijkheid van zijn of haar Algemene Voorwaarden.

3.     Alle behandelingen uitgevoerd door medici vallen onder medische/geneeskundige behandelingen. De arts heeft een inspanningsverbintenis en geen resultaatverbintenis.

4.     De therapeutische consulten hebben een inspanningsverbintenis om de behandelingen naar beste inzicht en vermogen uit te voeren en hebben geen resultaatverbintenis.

5.     BeterKliniek zal de behandelovereenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. BeterKliniek heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden, indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist. BeterKliniek hoeft daarvoor geen toestemming van cliënt te verkrijgen.

6.     Een afwijking van deze algemene voorwaarden is slechts van kracht indien het BeterKliniek daarmee uitdrukkelijk en schriftelijk heeft ingestemd.

7.     BeterKliniek is verplicht tot geheimhouding tegenover derden die niet bij de uitvoering van de opdracht zijn betrokken. Deze geheimhoudingsplicht betreft alle informatie van vertrouwelijke aard die aan BeterKliniek door cliënt ter beschikking zijn gesteld. De verplichting tot geheimhouding geldt niet als op grond van de wet de verplichting bestaat tot openbaarmaking van bepaalde gegevens. BeterKliniek is gerechtigd de informatie, die men verkregen heeft, te gebruiken voor statistische of presentatiedoeleinden. BeterKliniek zal er daarbij voor zorgen dat de informatie niet te herleiden is tot de individuele cliënt.

8.     BeterKliniek is niet aansprakelijk voor schade aan of vermissing van de eigendommen van de cliënten. De cliënt dient zelf de nodige zorg in acht te nemen om schade aan of vermissing van zijn eigendommen te voorkomen.

9.     Betalingsvoorwaarden kunt u vinden onder het item betalingsvoorwaarden

10.  Omstandigheden die de uitvoering van de opdracht verhinderen en die niet aan BeterKliniek zijn toe te rekenen. Hieronder vallen onder andere: stakingen in andere bedrijven; wilde stakingen of politieke stakingen in het bedrijf van BeterKliniek; een onvoorzienbaar tekort aan personeel; een algemeen gebrek aan de benodigde grondstoffen en/of andere benodigde zaken of diensten die nodig zijn voor het uitvoeren van de opdracht; niet voorzienbare stagnatie bij toeleveranciers of andere derden, waarvan BeterKliniek afhankelijk is; algemene vervoersproblemen en/of, het uitvallen en of wijzigen van vluchten. Deze omstandigheden gelden als voorbeeld van overmacht, voor zover zij de uitvoering van de opdracht onmogelijk maken of onredelijk bemoeilijken. Als een omstandigheid intreedt, nadat BeterKliniek haar verplichtingen uit de opdracht al had moeten nakomen, heeft BeterKliniek nog steeds het recht zich op overmacht te beroepen. In de periode van overmacht worden de verplichtingen van BeterKliniek opgeschort. Als die periode langer duurt dan drie maanden, hebben beide partijen het recht de overeenkomst te ontbinden, zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat. Als BeterKliniek op het moment van intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, heeft zij het recht het reeds uitgevoerde deel afzonderlijk te factureren. Hetzelfde geldt indien BeterKliniek slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen. Cliënt is dan verplicht deze factuur te voldoen alsof het een afzonderlijke opdracht betrof. Deze bepaling geldt echter niet als het reeds uitgevoerde of uitvoerbare deel van de opdracht geen zelfstandige waarde heeft.

11.  De cliënt geeft de hulpverlener, mede naar aanleiding van diens vragen, naar beste weten de inlichtingen en de medewerking die deze redelijkerwijs voor het uitvoeren van debehandelingsovereenkomst behoeft. Hiertoe behoort ook het tonen van een identiteitsbewijs. Elke cliënt dient zich steeds op eerste verzoek van de BeterKliniek te kunnen legitimeren met een wettelijk erkend legitimatiebewijs. Kan een patiënt desgevraagd een dergelijk legitimatiebewijs niet tonen, dan is de BeterKliniek gerechtigd de behandelingsovereenkomst op te schorten.

12.  Opzegging of opschorting van de behandelingsovereenkomst is mogelijk indien de cliënt zich onbehoorlijk of onheus gedraagt jegens de BeterKliniek of haar medewerkers of de aldaar werkzame vrijwilligers en/of jegens medecliënten.

13.  Betaling van de behandeling dient achteraf met pin of contant betaald te worden. De cliënt is gehouden de factuur van een telefonisch consult binnen 14 dagen na dagtekening te voldoen. Eventuele bijdrage vanuit de zorgverzekeraars in de behandeling dient cliënt zelf terug te vragen. BeterKliniek heeft zowel voor het begin van de behandeling als tussentijds het recht om de uitvoering van de behandeling op te schorten, tot het moment dat cliënt de verschuldigde vooruitbetaling aan BeterKliniek heeft gedaan.

14.  Pas nadat vooruitbetaling conform het vorige lid is ontvangen zal tot daadwerkelijke behandeling worden overgegaan. BeterKliniek heeft zowel voor het begin van de behandeling als tussentijds het recht om de uitvoering van de behandeling op te schorten, tot het moment dat cliënt de verschuldigde vooruitbetaling aan BeterKliniek heeft gedaan.

15.  Door het enkele feit dat de BeterKliniek op de vervaldatum van de factuur niet de beschikking heeft gekregen over het volledige bedrag van de factuur, is de cliënt zonder enige kennisgeving in verzuim.

16.  De cliënt is – zonder nadere kennisgeving of ingebrekestelling – vanaf de vervaldatum van de factuur rente verschuldigd over hetgeen de BeterKliniek rechtsgeldig van hem te vorderen heeft. Zie hiervoor de betalingsvoorwaarden.

17.  Voor rekening van de cliënt komen voorts alle door het BeterKliniek te maken kosten in verband met de invordering, zowel gerechtelijke als buiten gerechtelijke. Zie hiervoor de betalingsvoorwaarden.

18.  BeterKliniek behoudt zich het recht voor om zonder nadere kennisgeving de tarieven voor de behandeling te wijzigen. De nieuw tarieven gelden vanaf het moment van bekendmaking. Mocht op een behandeling een wettelijke prijsvoorschriften van toepassing zijn geschiedt de prijsstelling overeenkomstig de geldende prijsvoorschriften van de Nederlandse Zorgautoriteit of enig ander daartoe wettelijk aangewezen orgaan.

19.  Een beroep van de patiënt op verrekening is niet mogelijk wanneer de tegenvordering van de patiënt door de BeterKliniek op goede gronden wordt bestreden.

20.  De aansprakelijkheid van BeterKliniek, zowel voor directe als voor gevolgschade en voor zover deze door haar aansprakelijkheidsverzekering wordt gedekt, is beperkt tot het bedrag van de door verzekeraar gedane uitkering. Indien de verzekeraar in enig geval niet tot uitkering overgaat, of de schade niet door de verzekering wordt gedekt, is de aansprakelijkheid van BeterKliniek beperkt tot het bedrag van de factuur. Rechten op vergoeding wegens aansprakelijkheid, verlopen na 1 jaar nadat het schadeveroorzakende feit zich heeft voorgedaan.

21.  BeterKliniek aanvaardt evenmin aansprakelijkheid voor schade waarvoor aanspraak op vergoeding bestaat uit hoofde van een verzekering (bijvoorbeeld door middel van het sluiten van een reis- en/of annuleringskostenverzekering dan wel ziektekostenverzekering), alsmede aansprakelijkheid voor schade die de klant lijdt in het kader van de uitoefening van een beroep of bedrijf (daaronder begrepen schade voor gemiste werkdagen en/of door het niet tijdig op de plaats van werkbestemming aankomen).

22.  De cliënten is/zijn verplicht tot naleving van alle aanwijzing van de consulenten ter bevordering van een goede uitvoering. Klachten over de verrichte werkzaamheden of de factuur dienen door de cliënt binnen 30 dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen drie maanden na voltooiing van de betreffende werkzaamheden, schriftelijk te worden gemeld aan BeterKliniek. Een klacht, als in het eerste lid bedoeld, schort de betalingsverplichting van de cliënt niet op. Als een klacht gegrond is en herstel mogelijk is, zal BeterKliniek de werkzaamheden alsnog verrichten, zoals overeengekomen.

23.  Op alle overeenkomsten tussen cliënt en BeterKliniek is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen die verband houden met de overeenkomst tussen cliënt en BeterKliniek, waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement waar BeterKliniek haar kantoor heeft.