Afdeling gezondheid en welzijn voor bedrijven (door Max Verhelst Bc-Hrm)


door: Max Verhelst Met onze nieuwe (Human Resources (HR))Afdelinggezondheid en welzijn voor bedrijvencombineert de BeterKliniek, in voorkomend geval, gezondheids-en HR-aspecten om zodoende een betere afstemming te krijgen met betrekking tot oorzaak en gevolg van gezondheidsproblemen van medewerkers. Door deze unieke combinatie kan een oplossing geboden worden voor gezondheidsproblematieken het in kaart brengen van werk gerelateerdeaspecten en het specifiek behandelen daarvan. Via deze nieuwe (HR)afdeling kan geanalyseerd worden wat er mogelijk aan de hand kan zijn. Is de werkdruk te hoog, of is men niet altijd assertief genoeg, of heeft men last van een sluimerend arbeidsconflict, angst voor een reorganisatie? Aan de hand van een zorgvuldige HR-intake kan beter gezocht worden naar de mogelijke oorzaak en eventuele oplossing(en) hiervoor. Oftewel oorzaak én gevolg kunnen hierdoor beter behandeld worden. In een turbulente arbeidsmarkt met steeds meer technologische ontwikkelingen, gewijzigde wet- en regelgeving, en velerlei andere maatschappelijke invloeden zijn problemen nu al merkbaar en zal dit ook zeker in de toekomst merkbaar zijn en wellicht in omvang toenemen. De BeterKliniek wil deze problematiek op innovatieve wijze benaderen door dit op de twee verschillende niveaus, zoals hierboven beschreven te behandelen. Wat de toekomst van het werken ook met zich meebrengt dit zal ongetwijfeld van invloed zijn op de veerkracht en vitaliteit van werkend Nederland. Een van onze speerpunten is The Lab of Life training.Een training die wetenschappelijk is ontwikkeld op het gebied van gedragsverandering omdat wij weten dat autonomie en authenticiteit essentiële voorwaarden zijn om succesvol te veranderen. De BeterKliniek vindt het belangrijk om werkgevers te betrekken bij gezondheid- en welzijnsaspecten voor hun medewerkers. De Afdeling gezondheid en welzijnvoor bedrijvenis toegankelijk voor zowel:

  • Werkgever
  • Leidinggevende
  • Medewerker


Voor de medewerkerkan het van belang zijn dat die meer inzicht dient te krijgen over zichzelf. “Ik wil wel veranderen maar heb een probleem met het daadwerkelijk doen”. Wat weet je feitelijk over jezelf? Hoe kan je eventueel effectiever worden? Heb je last van stress en mogelijk depressies afkomstig van je werk? Voor de leidinggevendekan het van belang zijn of die weet wat begeleidingsstijlen zijn en hoe deze effectiever in te zetten. Ook hier kan kennis en inzicht over de eigen persoon van belang zijn om als leidinggevende zo goed mogelijk met de verschillende leiderschapsrollen om te kunnen gaan. Voor de werkgeverkan het van belang zijn om over de juiste visie en middelen te beschikken. Wat wil je bereiken en hoe wil je dat doen. Hier is goed leiderschap en voldoende geschikt en gemotiveerd personeel van cruciaal belang om je doelstellingen (zo goed mogelijk) te realiseren.

Geef een reactie