Algemene betalingsvoorwaarden BeterKliniek

 

1.     Afwijkingen van de algemene betalingsvoorwaarden zijn slechts van kracht als BeterKliniek daarmee uitdrukkelijk en schriftelijk heeft ingestemd.

2.     BeterKliniek factureert de kosten rechtstreeks aan de patiënt. De patiënt is zelf verantwoordelijk om te informeren bij de zorgverzekering wat de vergoedingen zijn (alternatief pakket).

3.     Na afloop van een consult (m.u.v. telefonisch of video consult) of behandeling dient u het verschuldigde bedrag te pinnen of contact te betalen.

4.     BeterKliniek is gerechtigd om van de patiënt gehele of gedeeltelijke vooruitbetaling of zekerheidsstelling te verlangen voor de geschatte kosten van de
(verder) aan hem te verlenen behandeling, onderzoek of andere vormen van dienstverlening.

5.     Bij annulering tot 48 uur voor aanvang van een consult is de patiënt geen kosten verschuldigd. Bij annulering tot 24 uur voor aanvang van een consult is patiënt 50% de kosten voor het consult verschuldigd. Bij annulering tot 12 uur voor aanvang van een consult is patiënt 100% de kosten voor het consult verschuldigd.

6.     Indien het toedienen van een infuus of injectie (door omstandigheden die niet te wijten zijn aan de verpleegster/ arts) niet lukt kunnen infuus vloeistoffen of benodigdheden in rekening worden gebracht.

7.     De patiënt dient BeterKliniek bij verhuizing in kennis te stellen van zijn nieuwe adresgegevens.

8.     BeterKliniek behoudt zich het recht voor om zonder nadere kennisgeving de tarieven/prijsstelling consulten en behandelingen te wijzigen.

9.     De betaling van een factuur dient uiterlijk 14 dagen na de factuurdatum op de bankrekening van BeterKliniek te zijn bijgeschreven.

10.  Indien de debiteur de factuur niet tijdig voldoet als hiervoor omschreven, stuurt BeterKliniek tenminste een herinnering waarin de debiteur alsnog met een termijn van 16 dagen in de gelegenheid wordt gesteld de factuur in zijn geheel te voldoen. Tenzij de debiteur zich met reden en terecht op een opschortingrecht beroept, is de patiënt vanaf de vervaldag van de factuur van rechtswege in verzuim. Vanaf die datum maakt BeterKliniek aanspraak op de wettelijke rente.

11.  Indien de betaling na voormelde herinnering alsnog uitblijft is de debiteur, ongeacht of de vordering aan een incasso-intermediair ter incasso wordt
overgedragen, buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd, een en ander conform de Wet Incasso Kosten gehanteerde *staffel, met een minimum van € 40,00 excl. BTW.

12.  Wanneer de vordering door BeterKliniek uit handen is gegeven, strekken door debiteur gedane betalingen in de eerste plaats tot voldoening van alle
verschuldigde rente en kosten en pas daarna tot voldoening van de oudste openstaande en opeisbare facturen, zelfs indien afnemer vermeldt dat de betaling betrekking heeft op een latere factuur.

13.  Een beroep van de debiteur op verrekening is niet mogelijk wanneer de tegenvordering door BeterKliniek op goede gronden wordt bestreden.

14.  Geschillen naar aanleiding van de overeenkomst tussen debiteur en een bovenvermelde entiteiten zullen in eerste instantie worden voorgelegd aan de
klachtenfunctionaris van BeterKliniek. Indien noodzakelijk zullen de geschillen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter. Wanneer een geschil volgens de wettelijke regels valt onder de bevoegdheid van een Arrondissementsrechtbank is uitsluitend de Arrondissementsrechtbank van de hoofdvestiging van BeterKliniek bevoegd, onverminderd het recht van BeterKliniek het geschil voor te leggen aan de volgens de normale competentieregels bevoegde Arrondissementsrechtbank. Op alle tussen BeterKliniek en de debiteur gesloten overeenkomsten is het Nederlandse recht van toepassing.

 

 

* INCASSOKOSTENSTAFFEL

 

Wet Incasso Kosten:
– 15% over de eerste € 2.500,- met een minimum van € 40,-
– 10% over de volgende € 2.500,-
– 5% over de volgende € 5.000,-
– 1% over de volgende € 190.000,-
– 0,5% over al het meerdere tot een maximum van € 6.775,-

 

De staffel is wettelijk bepaald. Voor meer informatie zie Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten op overheid.nl:
https://wetten.overheid.nl/BWBR0031432/2012-07-01