Tarieven An van Veen (vanaf 02-02-2024)

 

€ 160 – Intake ( anamnese, meridiaanmeting, behandelplan)¹, ², ³,

€ 220,- Intake zware pathologie¹,²,

€ 92 – Vervolgconsult ( anamnese, meridiaanmeting, vervolg behandelplan). De intake kan zo nodig in 2 consulten van een half uur opgesplitst worden. Telefonische consulten zijn mogelijk, en worden berekend naar tijd.

€ 50,- uitvoeringsverzoek

 ¹ Let op! bij zware pathologie (b.v. kanker) wordt het behandelplan gemaakt in een opvolgend vervolg consult (kosten € 92,-).

² Vergoeding is afhankelijk van uw zorgverzekeringspolis (AVIG)

³ De intake kan zo nodig in twee consulten (diagnose en behandelplan) opgesplitst worden. U moet dan ook twee contactmomenten hebben.

 

Patienten die het Jane McLelland protocol volgen dienen elke 2 maanden een opvolgconsult in te plannen.

Tarieven Michael van Gils (vanaf 02-02-2024)

 

€ 160,- Intake (anamnese+behandelplan)¹, ², ³,

€ 220,- Intake zware pathologie¹,²,

€ 132,- Bespreking DNA onderzoek³

€ 85,- Vervolgconsult (telefonisch en op lokatie)³

€ 50,- uitvoeringsverzoek/ medische verklaring

¹ Let op! bij zware pathologie (b.v. kanker) wordt het behandelplan gemaakt in een vervolg consult (kosten € 85,-).

² Vergoeding is afhankelijk van uw zorgverzekeringspolis (MBOG)

³ De intake kan zo nodig in twee consulten (diagnose en behandelplan) opgesplitst worden. U moet dan ook twee contactmomenten hebben.

Patienten die het Jane McLelland protocol volgen dienen elke 2 maanden een opvolgconsult in te plannen.

Indien u patiënt bent bij Michael van Gils mag u na een consult eenmaal een gratis consult inplannen van maximaal 10 minuten. Voorwaarde is dat het laatste consult niet langer dan 2 maanden geleden is geweest en er een vervolgconsult gepland staat.

Moet het behandelplan aanzienlijk worden aangepast dan wordt er wel een consult in rekening gebracht.

€ 19,- herhalingsrecept (niet tijdens consult aangevraagd)

€ 19,- dieetverklaring

€ 80,- uitvoeringsverzoek

€ 80,- medische verklaring

€ 20,- bloedafname patient BeterKliniek

€ 22,50 bloedafname externe patient

Bloed-, speeksel- en urine- onderzoeken worden meestal niet vergoed. U dient de factuur te betalen aan het betreffende laboratorium. BeterKliniek rekent € 15,- handelingskosten als er geen bloed moet worden afgenomen. Moet een pakket naar huis gestuurd worden dan berekenen we € 7,50 verzendkosten.

De hierboven vermelde bedragen zijn uitgesloten van BTW. Vergoeding kan (gedeeltelijk) mogelijk zijn vanuit de aanvullende zorgverzekering.

Annuleringsregeling:

Bij annulering tot 48 uur voor aanvang van een consult is de patiënt geen kosten verschuldigd.
Bij annulering tussen de 48 en 24 uur voor aanvang van een consult is patiënt 50% de kosten voor het consult verschuldigd.
Bij annulering binnen 24 voor aanvang van een consult is patiënt 100% de kosten voor het consult verschuldigd.

Herhalingsrecept medicatie:

1 keer per jaar dient er persoonlijk een afspraak (consult) worden gemaakt op lokatie. Er kan voor maximum 6 maanden een herhalingsrecept worden gemaakt.

1 keer per jaar kan er een consult telefonisch worden ingepland. Er kan voor maximum 6 maanden een herhalingsrecept worden gemaakt.

Tussentijds kan men via de website een herhalingsrecept aanvragen (€ 19,00).

BeterKliniek beroepsverenigingen

BeterKliniek, is lid van de Maatschappij ter Bevordering Orthomoleculaire Geneeskunde (MBOG) en de Artsenvereniging Voor Integrale Artsen (AVIG) . Dit zijn beroepsverenigingen die staan voor kwaliteit en deskundigheid. De leden moeten voldoen aan strenge eisen op het gebied van kennis en bijscholing. Doordat BeterKliniek voldoet aan deze kwaliteitseisen, vergoeden de meeste zorgverzekeraars (een gedeelte van) de kosten voor de consulten als je aanvullend verzekerd bent.

Vergoeding voor voedingssupplementen, bloed, speeksel, ontlasting en urineonderzoeken vindt zelden of nooit plaats.
Soms is je werkgever (al of niet via de bedrijfsarts of Arbodienst) bereid om een gedeelte van de kosten te vergoeden.

Ombudsman Zorgverzekeringen en de Geschillencommissie Zorgverzekeringen

Als de behandelend specialist zegt dat er niets aan je ziekte te doen is en een second opinion wijst hetzelfde uit, dan wordt je ziekte gezien als onbehandelbaar. Als het je vervolgens lukt om op eigen kosten wel te genezen van de ziekte, dan kun je via de Ombudsman Zorgverzekeringen en de Geschillencommissie Zorgverzekeringen proberen om de gemaakte kosten alsnog vergoed te krijgen door de zorgverzekeraar. Zie hiervoor de website van de Stichting Klachten en Geschillen Zorgverzekeringen.  De SKGZ is een onafhankelijke en onpartijdige organisatie die kan helpen bij het oplossen van problemen tussen u en uw zorgverzekeraar. Dit kan door bemiddeling of een bindende uitspraak. Verzamel zoveel mogelijk bewijsstukken en laat je vooraf goed informeren door een deskundige.

Algemene betalingsvoorwaarden BeterKliniek

1.     Afwijkingen van de algemene betalingsvoorwaarden zijn slechts van kracht als BeterKliniek daarmee uitdrukkelijk en schriftelijk heeft ingestemd.

2.     De kosten van consulten, behandelingen etc. worden rechtstreeks in rekening gebracht bij de patiënt. De patiënt is zelf verantwoordelijk om informatie in te winnen bij zijn ziektekostenverzekeraar wat deze vergoeden (alternatieve pakket).

3.     BeterKliniek is gerechtigd om van de patiënt gehele of gedeeltelijke vooruitbetaling of zekerheidsstelling te verlangen voor de geschatte kosten van de
(verder) aan hem te verlenen behandeling, onderzoek of andere vormen van dienstverlening.

4.     De patiënt dient indien hij een afspraak niet kan nakomen 48 uur voor de afspraak deze af te zeggen. Indien de patiënt de afspraak 24 uur voor de afspraak afzegt wordt 50% in rekening gebracht.

5.     De patiënt dient BeterKliniek bij verhuizing in kennis te stellen van zijn nieuwe adresgegevens.

6.     BeterKliniek behoudt zich het recht voor om zonder nadere kennisgeving de tarieven/prijsstelling voor de consulten en behandelingen aan te passen.

7.     De betaling van een factuur dient uiterlijk 14 dagen na de factuurdatum op de bankrekening van BeterKliniek te zijn bijgeschreven.

8.     Indien de debiteur de factuur niet tijdig voldoet als hiervoor omschreven, stuurt BeterKliniek tenminste een herinnering waarin de debiteur alsnog met een termijn van 16 dagen in de gelegenheid wordt gesteld de factuur in zijn geheel te voldoen. Tenzij de debiteur zich met reden en terecht op een opschorting recht beroept, is de patiënt vanaf de vervaldag van de factuur van rechtswege in verzuim. Vanaf die datum maakt BeterKliniek aanspraak op de wettelijke rente.

9.     Indien de betaling na voormelde herinnering alsnog uitblijft is de debiteur, ongeacht of de vordering aan een incasso-intermediair ter incasso wordt overgedragen, buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd, een en ander conform de Wet Incasso Kosten gehanteerde *staffel, met een minimum van € 40,00 excl. BTW.

10.  Wanneer de vordering door BeterKliniek uit handen is gegeven, strekken door debiteur gedane betalingen in de eerste plaats tot voldoening van alle verschuldigde rente en kosten en pas daarna tot voldoening van de oudste openstaande en opeisbare facturen, zelfs indien afnemer vermeldt dat de betaling betrekking heeft op een latere factuur.

11.  Een beroep van de debiteur op verrekening is niet mogelijk wanneer de tegenvordering door BeterKliniek op goede gronden wordt bestreden.

12.  Geschillen naar aanleiding van de overeenkomst tussen debiteur en een bovenvermelde entiteiten zullen in eerste instantie worden voorgelegd aan de klachtenfunctionaris van BeterKliniek. Indien noodzakelijk zullen de geschillen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter. Wanneer een geschil volgens de wettelijke regels valt onder de bevoegdheid van een Arrondissementsrechtbank is uitsluitend de Arrondissementsrechtbank van de hoofdvestiging van BeterKliniek bevoegd, onverminderd het recht van BeterKliniek het geschil voor te leggen aan de volgens de normale competentieregels bevoegde Arrondissementsrechtbank.

13.  Op alle tussen BeterKliniek en de debiteur gesloten overeenkomsten is het Nederlandse recht van toepassing.

*INCASSOKOSTENSTAFFEL

Wet Incasso Kosten:
– 15% over de eerste € 2.500,- met een minimum van € 40,-
– 10% over de volgende € 2.500,-
– 5% over de volgende € 5.000,-
– 1% over de volgende € 190.000,-
– 0,5% over al het meerdere tot een maximum van € 6.775,-

De staffel is wettelijk bepaald. Voor meer informatie zie Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten op overheid.nl:
https://wetten.overheid.nl/BWBR0031432/2012-07-01